Zoeken in deze blog

maandag 11 februari 2002

Alternatief plan voor restauratie stolp bij Driehoek

Alternatief plan voor restauratie stolp bij Driehoek

door Anja Roubos
maandag 11 februari 2002

De gemeente probeert ervoor te zorgen dat
de vervallen stolpboerderij nabij rotonde de
Driehoek gerestaureerd kan worden.

De totale restauratie is in overleg met de
eigenaar als ‘kanjerproject’ aangemeld bij
het Nationaal Restauratie Fonds.

Dit kan een restauratiehypotheek verstrek-
ken van 5% beneden de marktrente.
Daarvoor moeten de subsidiabele kosten
door de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg worden goedgekeurd.

De gemeente kan eenmaal per jaar een kan-
jerproject aanmelden voor grote restaura-
ties, met uitzondering van kerktorens.

De stolp is een rijksmonument, maar werd
van het uitvoeringsprogramma afgevoerd.
Dit omdat geen overeenstemming kon wor-
den bereikt met de toenmalige eigenaar.
Met de nieuwe eigenaar lukte dat wel.

Het rijksbudget voor Texel is niet toerei-
kend om de kostbare restauratie binnen de
budgetregeling van 6 jaar te plaatsen.

Daarom werd deze alternatieve oplossing
bedacht.

De boerderij bij de Driehoek is in toenemende mate aan verval onderhevig. Restauratie is kostbaar.


Texelse Media