Zoeken in deze blog

maandag 23 december 2002

FAMILIENAAM:

FAMILIENAAM:

De familienaam luidde oorspronkelijk Pogman, want vier van de zes kinderen van Berent Harms, nr.0.0., werden in Groningen gedoopt als Pogman. Zijn kleinkinderen komen echter voor onder de naam Paagman.

In Uithuizermeeden woonde in dezelfde tijd ene Geert Hendriks Pogman die heel waarschijnlijk familie is, maar daarvan is helaas nog geen bewijs geleverd.
Naast deze familie heeft zich mogelijk ook nog een andere tak van de familie in Nederland gevestigd. In het begin van de 19e eeuw verhuisde Hendrik Pogmans, ook vanuit Neuenkirchen, naar het Friese Dokkum. Daar is nog niet veel over bekend, maar ook die tak wil ik in de toekomst verder uit gaan zoeken.

DE EERSTE NEDERLANDSE GEMEENTE VAN DE FAMILIE PAAGMAN:

DE EERSTE NEDERLANDSE GEMEENTE VAN DE FAMILIE PAAGMAN:

De eerste Pogman/Paagman was afkomstig uit het, ten oosten van En schede gelegen, Duitse plaatsje Neuenkirchen in Munsterland. De ge meente Lutjegast te Groningen, waar hij neerstreek, werd eerst gevormd in 1798. Daartoe behoorden de dorpen: Faan, Grootegast, Lukaswolde, Niekerk, Oldekerk Sebaldeburen en Lutjegast. Voor die tijd had elk dorp zijn eigen bestuursvormen, zoals: schatbeurders, boerrechters, dijkrech ters, zijlrichters, scheppers, redgers en volmachten ad hoc.

Lutjegast is tevens de geboorteplaats van Abel Tasman, de ontdekker van het eiland Tasmanië, Australië en Nieuw Zeeland in 1642.
De gegevens over Lutjegast en Eibersburen stonden onder de verant woordelijkheid van de priester van de statie Ebbingestraat en dat was "een flink eind lopen". Of ging de priester met een koets?

Vergeleken met de geboortedatum duurde de periode tot het dopen van het kind soms wat lang. Daardoor werden misschien niet alle dopen geregistreerd. De gegevens over het Hoogeland (staties Den Hoorn, Uithuizen, e.d.) zijn vollediger. Maar het lijkt er op dat meneer pastoor af en toe vergat een doopje in te schrijven.

Op 31 mei 1808 ging de gemeente Lutjegast op in de gemeente Groot egast, ook ontstaan uit een deel van het plaatselijke bestuur van Tolbert. De dorpen Doezum, Stroobos en Opende werden aan deze nieuwe ge meente toegevoegd. In 1811 was het aantal inwoners van de gemeente Grootegast 2258.

FAMILIEWAPEN PACHMANN:

FAMILIEWAPEN PACHMANN:

uit: General Illustrated Armorial van J.B. Rietstap:

Ecartelé:
au 1 de gueules au lion contourné d'argent;
au 2 d'argent à un homme issant, habillé au naturel, coiffé d'un cha peau, mouvant de la pointe;
au 3 d'argent à un arbre au naturel, mouvant de la pointe;
au 4 de queles à une ancre d'argent sans trabe casque couronné.
C = Cimier: l'homme du 2, issant entre un vol d'or.
L = Lambrequins: d'argent et de gueules.

Vrij vertaald:
1 is rood, de omtrek van de leeuw is zilver;
2 is van zilver en heeft een man afkomstig, natuurlijk gekleed?, het hoofd is bedekt met een hoed, eindigend in een bewegende punt.
3 is van zilver en bevat een natuurlijke boom, bewegend in de top;
4 is rood en bevat een zilveren anker zonder ankerstok (vaandelstok) om kranste helm.
C = helmteken: de man in 2 bevat aan de binnenkant een vleugje goud?
L = helmdekkleed: zilver en rood.

In de riddertijd droegen de ridders op hun schilden en paardendeken een wapen waaraan ze te herkennen waren, maar die tijd duurde niet eeuwig. Op een zeker moment in de geschiedenis waren er geen ridders meer, maar wel bepaalde ambachtslieden, zoals kooplieden, poorters, of men sen die een rechterlijke functie bekleedden, zoals burgemeesters, een schout en zijn schepenen. Zij lieten zo rond de 16e en 17e eeuw een wa pen ontwerpen.

Dat deden zij omdat ze er als het ware hun handtekening mee konden zetten. En dat was omdat velen in die tijd niet konden schrij ven. Dan drukten ze hun zegelring met wapen in de was of lak en stempel den dat op een officiele akte of brief.

De burgerwapens komen bijna net zo lang voor als de adelijke wapens.

Wat betekend de naam Paagman?

Wat betekend de naam Paagman?


STAMBOOM-PARENTEEL
FAMILIE PAAGMAN

met een link naar

POGMAN-POGGEMANN-POGMANS
PACHMANN-PAGHMAN-PACHMANS
POGGEMAN-PAGMAN-POGGEMANS

WAT BETEKENT DE NAAM PAAGMAN?

Wat schrijft B.J. Hekket hierover op 8 april 1978 in de Tubantia?

"Paagman komt als familienaam in Oost-Nederland vrijwel niet voor: in 1947 waren er in Gelderland en Overijssel elk twee dragers van deze naam, tegen 33 in Groningen en tien in Noord-Brabant. Er is geen erve Paagman bekend, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn aandacht aan de naam te schenken.

Het eerste element paag komt echter wel in verschillende samenstellingen voor, die alle in Oost-Nederland worden gevonden. In Drenthe komen Pageakker en Pagemaat als veldnamen voor: in Groningen bestaat een water genaamd Pagediep in het Pagedal; bij Borkulo is een Pagendijk en een Pagenboom. Bij Doesburg vinden we in 1478 die Pagenmaete en bij Zeddam, in de Achterhoek, in 1466 die Pagen-kerckhof.
Deze laatste naam wekt de indruk dat page een levend wezen was dat na volbrachte levenstaak begraven werd. En zo is het ook: Page, niet te verwarren met de figuur die als dienaar van een ridderfungeerde of te genwoordig wel bij bruiloften en partijen, zo'n page was een paard, en meer speciaal een boerenpaard. Hoewel het woord page in deze betekenis vooral in Oost-Nederland en Westfalen voorkwam, is het van oorsprong geen Germaans woord, evenmin als paard trouwens.

Beide woorden stammen uit het Latijn: paard van paraveredus, wat bete kende postpaard voor de dienst op de zijverbindingen, en page van equus paganus. Dat paga, dat uit het Grieks stamt, betekende bij en veredus was een gallisch woord voor postpaard.
De Galliërs waren de bewoners van Frankrijk en veel van hun woorden kwamen uit het Latijn. Equus is het gewone latijnse woord voor paard en paganus betekende van het dorp en ook wel minder aardig, boers. In het Midden-Nederlands bestond paard als pard maar ook als perd het huidi ge peerd.

Vandaar de Perrevoort, een doorwaadbare plaats voor paar den, en later een erve in Enschede, in 1280 Parenvoorde en in 1489 Perenvoert. We zien dat in paren en peren de oorspronkelijke 'd' al ver loren is gegaan. Perrevoort is een nog bestaande, hoewel zelden voorko mende, familienaam.
Als paard en page dus geen Germaanse woorden waren, wat was dan de aanduiding van dit dier in de taal? Dat was hors, nu nog bekend als ros dat wij voornamelijk in de literaire taal gebruiken.

Nu terug naar page. De bovenvermelde namen geven duidelijk aan dat een pageakker, een pagemaat, een stuk land waar pagen graasden of voor ploegen en eggen gebruikt werden. Een pagenkamp is vrijwel het zelfde te vergelijken met een paardenkamp. Beide komen als familienaam voor. En dat pagenkerckhof was dus een paardenkerkhof waar de dode dieren werden begraven en dan wel in een paardenhemel terecht kwamen, zoals sommige stukken land genoemd werden.

Maar men kan er ook spottend mee bedoeld hebben dat het land zo slecht was dat de paarden er van honger omkwamen.
Om nu op de naam Paagman terug te komen, dat kan dus beduiden dat zo iemand zich oorspronkelijk met paarden bezig hield.Misschien wel een paardenkoopman. Maar er heeft eenmaal ook een voornaam Pago be staan, dus kan er ergens een erve Paagman hebben bestaan, waarvan de uitgang ink later door man vervangen werd, zoals zo dik-wijls in deze contreien voorkwam. We vinden die naam in een Westfaals dorp Pagin thorpe, aldus in de tiende eeuw vermeld, en nu Pentrup geheten; en in zijn vernederlandsde vorm Pentrop is het een Twentse familienaam.

Pago was een variant van Bago, dat stamde van baga, dat strijd betekende. Een afgeleide naam was Bagilo, waarvan de huidige familienaam Pagels stamt.
Op IJsselmonde lag eens een dorpje Pendrecht, dat in 1114 Pagindrecht als Paardevoorde verklaart, in betekenis gelijk aan Perrevoort. Maar men denkt ook wel aan een plaats waar mensen en dieren werden overge zet, een veer dus, dat aan ene Pago toebehoorde. En tenslotte dat Gro ningse Pagediep: dat was een water waar men de paarden baadde, een paardenwet dus."

woensdag 18 december 2002

Straatvoetbaltoernooi in De Koog

Straatvoetbaltoernooi in De Koog

door Anja Roubos
woensdag 18 december 2002

Maandag 30 december wordt in De Koog
een straatvoetbaltoernooi voor alle pupillen
van 8 tot en met 13 jaar georganiseerd.

Het toernooi wordt gehouden op het par-
keerterrein aan de Nikadel.

De teams bestaan uit vier spelertjes. Er
wordt in twee leeftijdsgroepen gespeeld: 8
tot en met 10 jaar en 11 tot en met 13 jaar.
Deze spelen resp. van 11.00 tot 13.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur. Teams voorzien van
een naam kunnen zich opgeven tot zondag.

De jongste groep kan zich opgeven bij The-
ra Bakker, tel. 327348, de oudere groepen
bij Albert Middelbos, tel. 311473.

De kosten voor deelname bedragen 2 euro
per persoon, inclusief warme chocomel.